Thứ Hai, 12 Tháng Tư, 2021

Trương Diễm: “Diễm tham gia thi hát nhiều vì không muốn khán giả quên mình”